Položili jsme před těmito volbami do poslanecké sněmovny 15 hlavním politickým stranám následující otázky ohledně elektronizace českého zdravotnictví a zavedení eReceptů. Některé strany se nám neozvaly ani po následné urgenci. Odpovědi těch, co komunikují a prezentují svůj postoj Vám přinášíme, seřazené od první po poslední reakci. Tímto jim zároveň děkujeme za spolupráci.

Názor si už můžete udělat sami.

PIRÁTI

Jak se Vaše strana staví k elektronizaci českého zdravotnictví?

Úlohou centrálních orgánů (sněmovna a ministerstvo zdravotnictví) je vytvořit bezpečné prostředí pro sdílení zdravotních údajů tam, kde to má smysl a pacient s tím nemá problém. Nedávno byl poslaneckým přílepkem umožněn vznik Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví, a tato novela umožňuje neomezený přístup kohokoliv k jakékoliv zdravotnické dokumentaci. Neomezuje to přístup jen na tuzemské zdravotníky nebo jen pro případy ohrožení života. Pacient tomu nemůže nijak zabránit a umožňuje to i automatické tunelování zdravotnické dokumentace ze zahraničí. To je jednoznačně špatně. Pacient musí mít možnost projevit nesouhlas se sdílením svojí zdravotnické dokumentace a musí být stanoveno kdo a kdy k ní může mít přístup.

Jak se Vaše strana staví k zavedení elektronických receptů?

Piráti usilují o smysluplnou elektronizaci zdravotnictví, která bude pozitivně motivovat všechny její účastníky k aktivnímu používání. Tak jak je to momentálně tlačené silou, tak to povede k tomu, že lékaři v důchodovém věku prostě zavřou ordinace a s PC se kvůli tomu učit nebudou. V odlehlých lokalitách je pak nemá kdo nahradit a vláda tady opět vyrábí zbytečný problém. Pozitivní motivací myslíme například osobní lékový účet pacienta s náhledem lékaře a lékárníka (pacient může odmítnout), automatické upozornění na interakce, výdej v lékárně na kartičku pojišťovny (eliminace tisku receptu či průvodky na papír), více než dvě položky na receptu a další. Cílem by mělo být také využití odborného potenciálu lékárníků pro komplexní konzultaci všech užívaných léčiv u jednoho pacienta. K tomuto účelu je však nutné změnit zákony, což je delší proces.

Jak se Vaše strana staví k povinnosti vydávat v ordinacích pouze elektronické recepty od 1.1.2018?

Jako urgentní řešení aktuálního problému eReceptů k 1.1.2018 navrhujeme pomocí výjimkové vyhlášky umožnit v ambulancích, které dosud nejsou vybaveny PC, předepisovat i po 1.1.2018 nadále papírově. Dále navrhujeme zrušit novelou vyhlášky povinnost podpisových certifikátů, protože v kontextu ostatních bezpečnostních opatření Centrálního úložiště eReceptů nedává technologický smysl. Piráti zaslali Ministerstvu zdravotnictví výzvu k takovéto úpravě. Našim senátorům jsme doporučili hlasovat pro senátní návrh odkladu o dva roky, ale i kdyby se to legislativně nestihlo, tak nějaké přechodné období alespoň jednoho roku s tolerancí nepřipojení považujeme za nezbytné. My máme s centrálním úložištěm i koncepční problém protože to vlastně úplně zbytečně duplikuje data, která jsou už dávno ukládána ve zdravotních pojišťovnách, které ty recepty pak proplácejí. Náš návrh reformy zdravotnictví tedy obsahuje i požadavek decentralizace tohoto úložiště do jednotlivých pojišťoven a povinný eRecept jen pro hrazené léčiva. U nehrazených by si mohl pacient vybrat. Duplikovat takto citlivé údaje zbytečně na jednom místě je totiž velmi nebezpečné – tady běžně unikají informace ze spisů policie i finanční správy a zneužívá se tady vojenská rozvědka.

Co byste chtěli z Vašeho politického programu v oblasti zdravotnictví zdůraznit?

Chceme umožnit reálnou svobodu volby ve zdravotnictví tím, že umožníme vznik neziskových samosprávných pojišťoven, což jsou veřejné instituce s přímo volenou dozorčí a správní radu svými pacienty. Půjde tedy o nezávislé operátory veřejného zdravotního pojištění, kteří se budou moci lišit rozsahem úhrad nad zákonem určené minimum a mírou spoluúčasti se zákonem omezeným maximem dle vůle svých pojištěnců. Chceme zachovat současnou VZP beze změn, pro lidi kterým vyhovuje stávající systém. A dále chceme zachovat solidaritu systému tím, že ponecháme aktuální 100% přerozdělení vybraného pojistného. Zdravotní pojištění by se tak mělo přiblížit ostatním pojištěním. U auta máte také určené zákonné minimum jako povinné ručení bez spoluúčasti, a pak máte havarijní pojištění, kde si vybíráte rozsah a spoluúčast. Rozdíl je ale v tom, že ty zdravotní pojišťovny podle nás mají být neziskové veřejné samosprávné instituce.

S pozdravem
K. Sadílková

REALISTÉ

Jak se Vaše strana staví k elektronizaci českého zdravotnictví?

Elektronizace zdravotnictví je potřebná. Míru elektronizace a využití eHealth by měly vyžadovat především poskytovatelé, pojišťovny a klient. Stát by neměl vstupovat do tohoto trojúhelníku svévolně, ale jen tvorbou platforem, které si vyžádají. Toto neplatí jen pro elektronizaci a souvisí s programem Realistů, který spočívá v posílení vztahu mezi klientem, plátcem a poskytovatelem s minimální účasti státu.

Jak se Vaše strana staví k zavedení elektronických receptů?

Jsme proti zavádění e-receptů v podobě, v jaké je navrhuje ministerstvo zdravotnictví pod pohrůžkou finančních postihů. Cílem mělo být usnadnění práce lékaře a lékárníka, ukazuje se ale, že pro řadu lékařů může být e-recept naopak značnou komplikací. Naopak pozitivní motivace či bonifikace v současně navrhovaném systému by byla jistě ku přínosu a o pilotní start by mohl být vyšší zájem.

Jak se Vaše strana staví k povinnosti vydávat v ordinacích pouze elektronické recepty od 1.1.2018?

Zavedení e-receptů by v žádném případě za současné situace nemělo být povinné již od 1.ledna. Mělo by být stanoveno určité přechodné období.

Co byste chtěli z Vašeho politického programu v oblasti zdravotnictví zdůraznit?

Nepodporujeme, aby ambulantní lékaři byli zahrnuti do systému EET. Jde o naprosto nesmyslné opatření, které kromě dalších nákladů a byrokratické zátěže lékařů státu nic nepřinese. Realisté budou v oblasti zdravotnictví prosazovat soubor opatření, který povede ke zlepšení postavení lékařů, sester a pečovatelského personálu. Dalším bodem je stanovení základního nároku klienta, který bude odpovídat odvedeným prostředkům. Klient by však měl mít možnost si od pojišťovny dokoupit takový produkt, který by mu poskytl i další možnosti a nadstandardy. Pojišťovna by měla mít přímý kontrakt s poskytovateli a tak se snažit získat ve svém produktu maximum pro klienta za minimum jeho soukromých prostředků. Tím do systému zdravotnictví přibudou finanční prostředky. Za klíčové považují Realisté to, aby středobodem zdravotnictví byl informovaný pacient. Pacient, který bude vědět, kolik jeho léčba stojí, bude se o své zdraví starat a bude za své peníze vyžadovat odpovídající kvalitu od své zdravotní pojišťovny. Pojišťovna musí s lékařem a pacientem spolupracovat, nikoli být bariérou mezi nimi.

Jana Malíková
ředitelka komunikace
Realisté

KSČM

Jak se Vaše strana staví k elektronizaci českého zdravotnictví?

KSČM podporuje elektronizaci českého zdravotnictví, protože přináší vyšší efektivitu, kvalitu a bezpečnost péče. E- Health ale musí být dobře připraven, jednoduchý a uživatelsky přátelský. Pro lékaře by měl být přínosem, ne zátěží a hlavním zájmem musí zůstat pacient. Zdravotnická zařízení je nutné od samého počátku informačně, technologicky i ekonomicky podporovat ze strany státu. Pak může dojít i k slibované úspoře desítek miliard korun a k zvýšení kvality a bezpečnosti poskytované zdravotní péče. Vláda zatím, bohužel, kromě zveřejnění Národní strategie e-zdravotnictví na podzim 2016, příslibu čerpání více než 2 miliard z peněz EU na e-Health a dokončení projektu povinného zavedení receptu, mnoho neudělala.

Jak se Vaše strana staví k zavedení elektronických receptů?

Elektronická preskripce se připravuje deset let a její povinnost se několikrát odkládala. V tuto chvíli je třeba povinnost zachovat s výjimkami nastavenými v doprovodné vyhlášce a půlročním přechodným obdobím. Problémy hlásí něco pod 5 % ordinací a těm je třeba poskytnout veškerou podporu, aby právě tato povinnost nebyla příčinou zavírání ordinací praktických lékařů.

Jak se Vaše strana staví k povinnosti vydávat v ordinacích pouze elektronické recepty od 1.1.2018?

Jak už bylo řečeno, projekt, který již stál několik miliónů korun, je třeba spustit s tím, že vyhláška stanoví možnosti předepisování papírových receptů v určitých případech a s přechodným obdobím. Celý systém pak je třeba dokončit tak, aby měli lékaři možnost přístupu ke kompletním lékovým záznamům svých pacientů a bylo možné zamezit duplicitám i tzv. lékovým interakcím. Vítám, že úhradová vyhláška pro rok 2018 počítá i s kompenzací 170 mil korun za eRecepty pro lékaře.

Co byste chtěli z Vašeho politického programu v oblasti zdravotnictví zdůraznit?

KSČM ve svém programu prosazuje právo každého pacienta na kvalitní zdravotní péči hrazenou ze solidárního veřejného zdravotního pojištění s automatickou valorizací plateb za státní pojištěnce a vznik státního fondu na hrazení nákladné péče. Usilujeme o vznik jedné zdravotní pojišťovny a stanovení páteřní sítě neziskových nemocnic, ambulancí a lékáren. V oblasti lékové politiky máme připravený zákon na zamezení reexportů (již jsme ho v tomto volebním období jednou předložili) a usilujeme o jednotné doplatky za léčivé přípravky hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Nepodporujeme zavedení nadstandardů ani další navyšování spoluúčasti pacientů. Naopak prosazujeme zavedení tzv. sociální klauzule, která by nejohroženějším skupinám občanů umožnila úplnou bezplatnost. Podporujeme odpovídající odměňování zdravotníků, zavedení úhrad podle principu „za stejnou práci stejná úhrada“ (DRG restart) a jasné stanovení financování zdravotně sociální péče. Jsme i pro další potřebné změny ve vzdělávání lékařů (větší prostupnost mezi obory) i nelékařů, odstranění zbytečné administrativy a změnu některých kompetencí zvlášť u sester s vysokoškolským vzděláním. Podporujeme změnu praktického lékaře na průvodce systémem zdravotnictví s důrazem na prevenci.

Soňa Marková
stínová ministryně zdravotnictví za KSČM

TOP09

Jak se Vaše strana staví k elektronizaci českého zdravotnictví?

TOP 09 jednoznačně prosazuje posílení elektronizace zdravotnictví. Zlepšíme tak fungování zdravotnictví a ulehčíme práci zdravotníkům, kterým se tím sníží organizační a administrativní zátěž.

Jak se Vaše strana staví k zavedení elektronických receptů?

Elektronizace českého zdravotnictví TOP 09 rozhodně podporuje včetně zavedení elektronických receptů. Dnes se však ukazuje, že spuštění elektronických receptů, které má proběhnout na začátku příštího roku, není kvůli SÚKL dostatečně připraveno a stále ještě probíhá testování. TOP 09 prosadí, aby v českém zdravotnictví bylo dost peněz na to, aby si mohli praktičtí lékaři dovolit najmout spolupracovnici či spolupracovníka pro organizační a administrativní pomoc. Díky tomu budou mít více času na léčení pacientů a není se pak nutné bát zavádění elektronických receptů.

Jak se Vaše strana staví k povinnosti vydávat v ordinacích pouze elektronické recepty od 1.1.2018?

Stále ještě přemlouváme ministra Ludvíka, aby ve vyhlášce prodloužil nepovinné období pro elektronickou preskripci alespoň o půl až jeden rok.

Co byste chtěli z Vašeho politického programu v oblasti zdravotnictví zdůraznit?

TOP 09 zajistí, aby byla vysoká kvalita zdravotní péče dostupná pro všechny občany bez rozdílu. Každému, kdo bude chtít, umožníme, aby si mohl za nadstandardní péči připlatit. Dále posílíme efektivní hospodaření s penězi ve zdravotnictví a zkvalitníme péči o pacienty. Zajistíme, aby byl nárok na péči pro pacienty srozumitelný a úhrady za práci pro zdravotníky jednodušší a každý rok se neměnily.

Leoš Heger
místopředseda TOP 09 a exministr zdravotnictví